Co to jest kredyt studencki?

Kredyt studencki to forma sfinansowania swojego utrzymania w czasie studiów. W tym przypadku spłata odsetek dotowana jest przez państwo, a więc koszty pożyczki są niewielkie. Pod tym względem nie ma co ich porównywać z kredytami konsumpcyjnymi. Oprocentowanie kredytu studenckiego wynosi obecnie około 0.875%, co stanowi połowę stopy redyskontowej weksli NBP.

Dla kogo przeznaczony jest kredyt studencki?

O kredyt studencki ubiegać się mogą studenci uczelni publicznych i prywatnych, którzy studiują dziennie lub zaocznie. Powinni oni jednak rozpocząć naukę przed ukończeniem 25. roku życia. Rozwiązanie to skierowanie jest również do studentów studiów doktoranckich.

Kredyt studencki wspierać ma  za zadanie przede wszystkim osoby pochodzące z niezbyt zamożnych rodzin. Z tego powodu co rok ustalana jest maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta,  który o kredyt się ubiega. Podawana jest ona w grudniu każdego roku.  Obecnie wynosi 2500 zł netto na osobę.

Kredyt studencki – jakie dokumenty należy posiadać?

Aby ubiegać się o kredyt studencki należy przygotować:

  • wniosek do banku kredytującego z potwierdzeniem dochodów rodziny studenta,
  • zaświadczenie ze szkoły wyższej, że  dana osoba jest studentem lub bierze udział w rekrutacji na uczelnię,
  • dokumenty dodatkowo wymagane przez bank.

Odpowiednie wnioski składa się w okresie od 15 lipca do 20 października każdego roku w wybranym wcześniej banku.

Poręczenie

Co istotne, aby uzyskać kredyt studencki należy mieć co najmniej jednego poręczyciela. To osoba, która w razie konieczności spłaci zaciągnięte zobowiązanie finansowe. Na ogół są to rodzice czy rodzeństwo osoby, która o kredyt się ubiega. W sytuacji, gdy rodzice nie żyją lub nie posiadają odpowiedniej zdolności kredytowej można ubiegać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego bądź Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przy tym do tej drugiej instytucji zgłosić się mogą tylko studenci, którzy zamieszkują obszary wiejskie.

Kredyt studencki – na jak długo jest udzielany?

Kredyt studencki udzielany jest na okres studiów, ale nie na dłużej niż 6 lat. W przypadku doktorantów może zostać on przedłużony do 4 lat. Kredyt ten wypłacany jest co miesiąc, ale nie więcej niż przez 10 miesięcy w ciągu roku. Kredyt nie należy się w czasie, gdy student skorzystał z urlopu i to niezależnie od jego przyczyn.

Podstawowa wysokość miesięcznej transzy kredytu studenckiego to 600 złotych. Od jakiegoś czasu można wnioskować o kotę wyższą (800 lub 1000 zł) lub niższą (400 zł) miesięcznie. To opcja, z której skorzystać mogą nawet te osoby, które już mają kredyt studencki.

Bank nie wypłaca kolejnych transz w przypadku nie zaliczenia semestru czy nie przedstawienia w odpowiednim terminie bankowi aktualnej legitymacji studenckiej czy doktoranckiej.

Spłacanie kredytu studenckiego

Spłata zobowiązania rozpoczyna się po 2 latach od momentu ukończenia studiów. W przypadku ich przerwania spłata następuje od kolejnego miesiąca po terminie, w  których należało przedstawić bankowi ważną legitymację studencką.  Liczba rat spłaty kredytu jest dwa razy większa niż ilość wypłaconych rat.  Jednak można wcześniej spłacić zadłużenie, o ile finanse na to pozwalają.

W czasie studiów oraz przez kolejne dwa lata nie spłaca się więc żadnych odsetek od kredytu studenckiego. Pokrywa je Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu  Pożyczek i Kredytów Studenckich.  Spłata odsetek rozpoczyna się dopiero ze spłatą kredytu. Wysokość odsetek to połowa stopy redyskonta weksli. Obecnie wynosi ona 1.75%.  Odsetki są więc bardzo niskie.

Co istotne, najlepsi studenci mogą liczyć na umorzenie przynajmniej części kredytu. W tym celu muszą zwrócić się do uczelni z prośbą o wypełnienie stosownego zaświadczenia.

Kredyt studencki – czy to się opłaca?

Kredyt studencki to rozwiązanie skierowane przede wszystkim do tych osób, które chcą się kształcić, ale wywodzą się z biednych rodzin i nie zawsze mają do tego odpowiednie warunki. Spłata kredytu studenckiego z uwagi na niskie oprocentowanie nie jest dużym obciążeniem dla budżetu domowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *